.

Birim Kalite Komisyonu Görevleri

 • Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve ilgili birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
 • Birim iş süreçlerini hazırlamak, değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek,
 • Birim genelinde iç kontrole ilişkin süreçleri yürütmek ve izlemek,
 • Birim Kalite Komisyonu kararlarının ilgili birim genelinde uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Birim İç Değerlendirme Raporunu ve diğer bilgileri hazırlamak ve istenilen zamanda Kalite Koordinatörlüğüne sunmak,
 • Bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,
 • Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
 • Kalite Koordinatörlüğü veya birim yönetimi tarafından kalite ile ilgili belirlenen diğer çalışmaları yürütmektir.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri